най-естествените езера

Проект „Мерки за съхраняване и възстановяване на природното богатство в Бургас и Енез“

Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП «България- Турция 2014- 2020»

Инвестиционен проект по приоритетна ос 1 „Околна среда“,

Специфична цел 1.2. „Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси чрез съвместни инициативи в трансграничния район“.

Водещ партньор: Областна администрация Бургас

Партньор: Каймакамство Енез

Проектът цели повишаване на техническия капацитет за проследяване на качеството на водите на езерото Гала (Турция) чрез закупуване на специализирано оборудване, както и физическо подобряване на екологичните условия в езеро Вая (България) чрез извършване на инвестиционни дейности.

Вид на проекта: Инвестиционен

Продължителност: 24 месеца

Стойност на договора: 393 830.42 €

Съфинансиране от ЕС: 85.00 %

Начална дата: 21.03.2017 г.

Крайна дата: 20.03.2019 г.

ДЕЙНОСТИ

Проектът е съфинансиран от ЕС чрез програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020

Съдържанието на тази уеб страница е осъществена с подкрепата на Европейския съюз чрез Програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020 (CCI № 2014TC16I5CB005). Съдържанието на тази уеб страница е отговорност единствено на Каймакамство Енез и по никакъв начин не отразява позицията на Европейския съюз или на Управляващия орган на програмата.