Разработване на съвместен модел и методология за оценка на екосистемни услуги в езерата Вая (Бургас) и Гала (Енез)

Разработване на съвместен модел и методология за оценка на екосистемни услуги в езерата Вая (Бургас) и Гала (Енез)

Модел и методология за оценка на екосистемните услуги за езерата Вая (Бургас) и Гала (Енез)

Методиката, която ще се използва за оценка на екосистемните услуги (ЕСУ) на Бургаско езеро (ез. Вая) ще следва национална методологична рамка за оценка на състоянието на екосистемите в България и потенциала им да предоставят услуги (в процес на валидиране ).