Езеро Вая

Езеро Вая

Бургаското езеро или Вая е най-голямото естествено езеро в България. Езерото представлява плитък лиман на брега на Черно море, разположен западно от Бургас. Бургаското езеро е част от Бургаския езерен комплекс, който е един от трите най-значими комплекси от влажни зони за концентриращи се водолюбиви птици по българското черноморско крайбрежие.

Бургаско езеро е място от изключително важно международно консервационно значение обявено за: защитена зона (ЗЗ BG0000273) и по двете Директиви – Директива за местообитанията и Директива за птиците, Орнитологично важно място (BirdLife International, 1989) – езерото се намира на миграционния път Via Pontica и е една от най-важните станции при миграция на птиците влажна зона с международно значение съгласно Рамсарската Конвенция (2003) КОРИНЕ-място, поради европейското му значение за опазването на редки и застрашени видове птици (1998)
Защитена местност „Вая“ с площ от 75 ха, обхваща 12% от езерото.

Езерото е свързано с морето чрез къс канал, поради което водите му се определят като бракични със соленост, която варира през различните сезони на годината, като максимумът е през август и началото на септември.
През последните десетилетия каналът обраства с тръстика, поради което се ограничава притокът на морска вода и солеността му намалява.

Поради голямата близост до града и нарастващата урбанизация в района биологичното разнообразие в ЗЗ Бургаско езеро е изложено на много заплахи.

 • Най-голямото естествено езеро в България;
 • Намира се близо да град Бургас;
 • Дължина 9.6 км, широчината достига 4.5 км;
 • Напоява се от водите на реките Айтоска, Чукарска и Сандардере, както и от дъждовете;
 • Солеността наводата е около 10.58 промила и има силни сезонни и годишни вариации.
 • Лесен достъп до Бургас;
 • Наблюдение и изследване на птиците -любимо място за орнитолози;
 • Изследване на биоразнообразието за ученици и учени;
 • Изграждане на туристически центрове и пешеходни пътеки, кули за наблюдение на птици и други интерпретативни инструменти за демонйстрация и изучаване на природата и биоразнообразието;
 • Възможности за организиране на водни спортове и колоездене;
 • Комбиниране на природните и археологическите обекти и морския туризъм.

Проектът е съфинансиран от ЕС чрез програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020

Съдържанието на тази уеб страница е осъществена с подкрепата на Европейския съюз чрез Програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020 (CCI № 2014TC16I5CB005). Съдържанието на тази уеб страница е отговорност единствено на Каймакамство Енез и по никакъв начин не отразява позицията на Европейския съюз или на Управляващия орган на програмата.